Sunday, July 21, 2013

"Hammer The Hammer" Iver Johnson Safety Hammer Revolver

[New-York Tribune, New-York. Sunday, November 11, 1906, (Sunday Magazine Page 11), Vol. LXVI....No. 21,910. Pg. 33]

No comments: